നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആരോഗ്യവും സമ്പത്തും കൊണ്ടുവരാൻ പിന്തുടരേണ്ട 5 വാസ്തു ടിപ്പുകൾ

ഓരോ ഇന്ത്യൻ ഭവനത്തിനും അതിന്റേതായ ആരാധനാലയമുണ്ട്. ക്ഷേത്രങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോസിറ്റീവും സമാധാനവും നൽകുന്നു. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും ക്ഷേത്രങ്ങൾ സാധാരണ കാണാറുണ്ട്. വീടുകൾ മാത്രമല്ല, ജോലിസ്ഥലങ്ങൾ, ആശുപത്രികൾ, കഫേകൾ, റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയും; ചെറുതും വലുതുമായ തടികൊണ്ടുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്.

Read more

Book a video call